Bugun...


Turan Yazan

facebook-paylas
DEVRİYE POLİSİ VE ÖNLEYİCİ POLİS HİZMETLERİ NE DEMEKTİR?‏
Tarih: 18-08-2015 10:07:00 Güncelleme: 18-08-2015 10:16:00


Kamu düzeni ve asayişin sağlanmasının temel şartı suçların işlenmeden önce önlenmesi ile mümkündür. Polisin suçu önleme hizmetlerinde başarılı olması ancak, suç ve suçlulara karşı vatandaşla işbirliğine girmesi ve her türlü desteğini alması ile birlikte, suçun önlenmesine yönelik önleyici polis hizmetlerini çağımızın gerektirdiği önem ve hassasiyetle daha modern, aktif, hızlı ve verimli bir yapı içerisinde sürdürülmesini sağlamaktır.      Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2. maddesi ile, “Kanunlara, tüzüklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak” görevi polise verilmiştir.

1.        Suçları Önlemek


     Suçların çeşidi ve yapısal özellikleri dikkate alınarak, önceden tedbirler almak suretiyle suçların işlenmesinin önüne geçilebilir. Bu yaklaşıma göre; sadece sınırlı sayıdaki suçlar değil, suçların büyük bir kısmı bu yolla önlenebilir.


     Şüphelinin, suç işleme yeteneğinin ve isteğinin engellenmesi veya kısıtlanması bu konuda elde edilebilecek başarıda büyük önem taşımaktadır. Burada önemli olan nokta, suç için elverişli fırsatların minimum seviyeye indirilmesi, suç kaynaklarının ve şüphelinin zayıflatılması veya mağdurun güçlendirilmesidir. 


      Bu yaklaşım, önceden planlanan yasadışı aktivitelerde olduğu gibi aniden oluşan ve gelişen kavga ve benzeri olayların önlenmesini de içerir. Heyecan, öfke ve alkol gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek bir olay, polisin çevrede olmasıyla genelde önlenmiş olur. Aradan biraz zaman geçmesiyle birlikte öfke, sinir ve heyecan genelde yerini sağduyuya bırakır ve olay için elverişli ortam kendiliğinden sona erer. Böylece, çıkma olasılığı bulunan, hatta meydana gelmek üzere olan bir suç, polisin yakında bulunmasıyla önlenmiş olur. 


    Yada bir bölgede alınacak basit önlemlerle (sokakların ışıklandırılması, arabalarda alarm sistemi olması, devriyenin artırılması v.s.) yüksek yakalanma olasılığı riskinden dolayı potansiyel suçlular engellenmiş olur. 


2.        Olaylara Müdahale Etmek


     Önleyici polis hizmetlerinin ikinci önemli amacı, alınan bütün tedbirlere rağmen suçların meydana gelmesi halinde olaylara en seri şekilde müdahale etmek, suçluları yakalamak veya yakalanmalarına yardımcı olmaktır. 


    Polisin cadde ve sokaklarda, halka açık yerlerde üniformalı olarak devriye hizmeti sunması temelde önleyicilik ve caydırıcılık esası üzerine kurulu olmakla birlikte, aynı zamanda da, herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, en kısa sürede ve emniyetli şekilde olaya müdahale etmek suretiyle suç sanıklarını olay yeri veya yakınında yakalamak amacıyla planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır 


3.        Vatandaşların Kendilerini Güvende Hissetmelerini Sağlamak


      Önleyici polislik uygulamaları ile ortadan kaldırılması gereken ana konulardan birisi de suç korkusudur. Suç korkusu, çok geniş ve aynı zamanda karmaşık bir olgudur. Suç oranında meydana gelen artış doğrudan veya dolaylı olarak, çalışan çalışmayan, erkek bayan, yaşlı genç herkesi etkilemektedir. Bu korku insanların hayatlarını huzursuz edebilmektedir. 


      1993 yılında İngiltere'de yapılan bir araştırma, suç korkusunun insanın günlük yaşantısına müdahale ettiğini ve olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu araştırmada, kadınların %32'si ve erkeklerin %9'u kendi hayatlarını tehlikede hissetmeleri nedeniyle gece vakti dışarı çıkma konusunda büyük endişe ve korku duyduklarını ifade etmişlerdir.


4.        Kamu Düzenini Sağlamak       


     Önleyici polis hizmetlerinin temel amaç ve hedeflerinden bir diğeri kamu düzenini sağlamak, korumak ve bozulduğunda eski haline getirmektir. Başka bir deyişle, toplum hayatının barış, düzen ve güvenlik içerisinde devamını sağlamaktır. Kamu düzeni, bütün toplumun emniyet, huzur ve güven içerisinde olması, gelişmesi ve yaşamını sürdürmesi için uygun bir ortamın oluşturulması anlamını taşımaktadır. 


5.        Polis-Halk İlişkilerini Geliştirmek


      Görevi dolayısıyla değişik kesimlerle iç içe olan polisin vatandaşlarla iyi bir ilişki ağı içerisinde bulunması ancak onun, çok değişik davranış türleri sergileyen kişilerle sağlam ve dengeli ilişkiler kurmasına bağlıdır.  

 

      Üniformalı polis sayısının sivil polis sayısından daha fazla olması ve halk ile iç içe olarak çalışması nedeniyle polis imajını geliştirmek açısından üniformalı genel hizmet polisine ve devriyeye büyük görev düşmektedir. Üniformalı polis, özellikle de devriyeler halkla ilişkiler programlarının vazgeçilmez temel taşlarıdır. Devriyeler, gene1 olarak vatandaşlar tarafından daha kolay ve rahat yaklaşılan polisler olarak görülür. Devriye ile vatandaşlar arasında fiziksel bir engel olmaması nedeniyle, vatandaşların devriyelere kolaylıkla ulaşabilir olması polisin vatandaşlar tarafından tanınması ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması açısından önemlidir. 


     Burada özellikle durulması gereken önemli bir nokta, araçlı devriyelerin polis ile vatandaşlar arasında fiziksel engel olarak algılandığıdır. Yaya devriyelerin vatandaşlara adres tarif etmeleri ya da sorulan herhangi bir soruyu cevaplamaları bile polis imajını olumlu yönde etkilemektedir.


6.        Bilgi Toplamak

 

 Üniformalı polis (özellikle de devriye polisi) halkın içerisinde, halkla birliktedir. Sahip olunan bu özellik, farklılık ve bir anlamda da ayrıcalık nedeniyle, önleyici hizmet sunan polislerin en önemli fonksiyonlarından birisi, iç içe olduğu ve hizmet verdiği insanlardan suçla mücadele alanında yararlı olabilecek konularda bilgi toplamaktır.

 

      Yüksek Seviyede Görünür Olmak


      Önleyici polis uygulamalarının temel amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yüksek seviyede polis görünürlüğü hissini oluşturmak suretiyle her yerde polis varlığını hissettirmek ve böylece suçları azaltmak, anahtar fonksiyona sahip bir ilkedir.


     Önleyicilik rolünün yerine getirilmesinde polisin çok fazla çaba harcamasına gerek kalmadan sadece kendisini göstermesi, üniformalı olarak varlığını hissettirmesi yeterlidir. Polisin her yerde var olduğu izleniminin oluşturulması yoluyla potansiyel suçluların algıladığı yakalanma risk seviyesi yüksek tutulabilecek ve böylece suçluların suç eylemini gerçekleştirme olasılığı azaltılabilecektir. 


Toplum Tarafından Fark Edilme


      Üniformalı polis ya da devriye polisi kendisini uzman ve profesyonel olarak tanımlatmalıdır. Toplumun farkında olmadığı veya farkında olmakla birlikte rolünü ve fonksiyonlarını bilmediği bir sistemin caydırıcı olması beklenemez. Bu nedenle fark edilme, önleyici hizmetlerde önemli bir ilkedir. 


Anında Müdahale İzlenimi Vermek 


    Önleyici polis hizmetleri, yasaları uygulama kararlılığında olduğu, yasaların çiğnenmesine izin vermeyeceği, çiğnenmesi halinde ise anında ve tereddütsüz bir şekilde bu suçu işleyeni tespit edip yakalayacağı izlenimini vermelidir. Bu polisiye tedbirlerinin varlığı, rolü ve fonksiyonlarının bilinmesiyle birlikte, herhangi bir olumsuzluk karşısında sergileyeceği kararlı yaklaşımın görülmesi ve bilinmesi de bu açıdan çok önemli bir göstergedir. 


Sistemli ve Devamlı Olmak


       Önleyici tedbirlerin sadece belirli bir yerde ve geçici bir süreyle uygulamada olması halinde bunlar, doğal olarak belirli bir yerde ve belirli bir zamanda etkili olabilir. Bu tedbirlerin geniş bir bölgeye hitap etmesi, toplumun çok farklı kesimlerini içine alması, sistemli bir şekilde ve devamlı olarak uygulanması durumunda, potansiyel suçlular üzerinde oluşturacağı caydırıcılık unsuru daha güçlü olur. 


      Devamlılık ve sistemlilik ilkesi çerçevesinde devriye modelinin düzenlenmesi ve en uygun personel dağılımının gerçekleştirilmesi konusunda dikkate alınması ve analiz edilmesi gereken unsurların tespit edilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. 


    Sistemliliği ve devamlılığı sağlamak amacıyla devriye memurları genellikle spesifik bir mesai düzeni ile görevlendirilir. Devriye bölgesi, alış veriş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde daralırken, konut alanlarında genişlemektedir. Bazen memurlar, durum ve koşullara göre, devamlı bir bölge yerine farklı bölgelerde de görevlendirilmektedir. 

 
      Devriye personelinin görevlendirilmesinde dikkate alınan en belirleyici unsurlardan birisi suçun varlığı ve boyutudur. Bu bağlamda, personel, bir bölgedeki tehlikelerin sıklığının veya öneminin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan önceliğe göre görevlendirilir.


Bu konuda rol oynayan başlıca etkin faktörler şunlardır:


·        Polise yapılan çağrı ve şikayet sayısı, 
·        Genel suç sayısı, 
·        Suçların işlenme yeri, 
·        Yakalama sayısı.


Vatandaşların Katılımını Sağlamak


     Polisin, suç soruşturmalarında sonuca gitmesinde etkili olan birinci ve en önemli unsur vatandaşlardan elde ettiği bilgidir. Vatandaşların desteğinden yoksun bir şekilde çalışan polis teşkilatlarının suçlar üzerinde etkili olması ve kendini kabul ettirmesi çok zor ve hatta adeta imkansızdır. Vatandaşların katılımının sağlanması, suçla mücadelenin her aşama ve alanında geçerli olan bir temel ilkedir. 


    Yapılan araştırmalara göre yakalanan suçluların %83'ü halkın verdiği bilgiler doğrultusunda yakalanmış, polisin yalnızca kendi çabasıyla yakaladığı suçluların yakalanan tüm suçluların %17'si olduğu anlaşılmıştır. Yine İngiltere'de yapılan bir diğer araştırma sonucuna göre polise intikal eden suçların %90'ı halkın haber vermesi ile %10'u ise polisin kendi çalışmalarıyla gerçekleşmektedir.
 Bu yazı 4439 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/05/2018 Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
 19/05/2018 Göztepe 0 - 1 Galatasaray
 19/05/2018 Medipol Başakşehir 3 - 2 Kasımpaşa
 19/05/2018 Beşiktaş 5 - 1 Sivasspor
 18/05/2018 Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor
 18/05/2018 Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
 18/05/2018 Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
 18/05/2018 Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
 18/05/2018 Akhisarspor 2 - 1 Osmanlıspor FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2018 MKE Ankaragücü 1 - 1 Adana Demirspor
 05/05/2018 Boluspor 1 - 0 Denizlispor
 05/05/2018 Samsunspor 3 - 3 Ümraniyespor
 05/05/2018 Altınordu 1 - 1 BB Erzurumspor
 05/05/2018 Çaykur Rizespor 4 - 2 Gazişehir Gaziantep FK
 04/05/2018 Adanaspor 0 - 3 Eskişehirspor
 04/05/2018 Elazığspor 2 - 2 İstanbulspor
 04/05/2018 Gaziantepspor 4 - 5 Giresunspor
 04/05/2018 Balıkesirspor Baltok 4 - 1 Manisaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/05/2018 Tuzlaspor 2 - 1 Sarıyer
 05/05/2018 Mersin İdmanyurdu 0 - 7 Sancaktepe Belediyespor
 05/05/2018 Keçiörengücü 3 - 2 Kastamonuspor 1966
 05/05/2018 Bodrumspor 2 - 1 Kocaeli Birlikspor
 05/05/2018 Bucaspor 3 - 1 Etimesgut Belediyespor
 05/05/2018 Hatayspor 2 - 0 Afjet Afyonspor
 05/05/2018 Menemen Belediyespor 2 - 0 Eyüpspor
 05/05/2018 Tokatspor 0 - 0 Amed Sportif
 05/05/2018 Sivas Belediyespor 1 - 1 İnegölspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/05/2018 Orhangazi Belediyespor 3 - 4 Bayburt Grup Özel İdare
 05/05/2018 Erzin Belediyespor 3 - 0 Halide Edip Adıvar SK
 05/05/2018 Çatalcaspor 2 - 2 Batman Petrolspor
 05/05/2018 Düzcespor 1 - 0 Erbaaspor
 05/05/2018 Yomraspor 0 - 1 Kozan Belediyespor
 05/05/2018 12 Bingölspor 1 - 0 Yeni Altındağ Bld.
 05/05/2018 Çanakkale Dardanel SK 0 - 2 Ofspor
 05/05/2018 Kemerspor 2003 0 - 0 Bergama Belediyespor
 05/05/2018 Bayrampaşa 1 - 0 Manisa BBSK
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI